• head_banner_01

उत्पादने

सामान्य अभियांत्रिकी दोरी/गॅल्वनाइज्ड आणि अन-गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर दोरी

संक्षिप्त वर्णन:

समाप्त: गॅल्वनाइज्ड किंवा चमकदार

अर्ज: कन्स्ट्रक्शन, मशिनरी, स्लिंग

उत्पादनाचे वर्णन : येथे दर्शविलेल्या वायर दोरी स्लिंग्ज, विंच आणि होईस्ट दोरी आणि बांधकाम यासह विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांसाठी योग्य आहेत.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

उत्पादन मापदंड

1-7
1-19
1-37
६-७
6-19
6-36WS
1-7

बांधकाम

1 (1) 

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१६७०

१७७०

१८७०

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

०.६

०.१९

0.31

0.32

0.34

0.36

१.२

०.७५

१.२२

१.३

१.३८

१.४५

1.5

१.१७

१.९१

२.०३

२.१५

२.२७

१.८

१.६९

२.७५

२.९२

३.१

३.२७

२.१

२.३

३.७४

३.९८

४.२२

४.४५

२.४

३.०१

४.८८

५.१९

५.५१

५.८२

२.७

३.८

६.१८

६.५७

५.९७

७.३६

3

४.७

७.६३

८.१२

८.६

९.०९

३.३

५.६८

९.२३

९.८२

१०.४

11

३.६

६.७७

11

११.७

१२.४

१३.१

३.९

७.९४

१२.९

१३.७

१४.५

१५.४

४.२

९.२१

15

१५.९

१६.९

१७.८

४.५

१०.६

१७.२

१८.३

१९.४

२०.४

४.८

12

१९.५

२०.८

22

२३.३

५.१

१३.६

२२.१

२३.५

२४.९

२६.३

५.४

१५.२

२४.७

२६.३

२७.९

२९.४

6

१८.८

३०.५

३२.५

३४.४

३६.४

६.६

२२.७

३६.९

39.3

४१.६

44

७.२

२७.१

४३.९

४६.७

४९.५

५२.३

७.८

३१.८

५१.६

५४.९

५८.२

६१.४

८.४

३६.८

५९.८

६३.६

६७.४

७१.३

9

४२.३

६८.७

73

७७.४

८१.८

९.६

४८.१

७८.१

८३.१

८८.१

९३.१

१०.५

५७.६

९३.५

९९.४

105

111

11.5

69

112

119

126

134

12

७५.२

122

130

138

145

1-19

बांधकाम

1 (2)

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१६७०

१७७०

१८७०

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

1

०.५१

०.८३

०.८९

०.९४

०.९९

1.5

1.14

१.८७

१.९९

२.११

२.२३

2

२.०३

३.३३

३.५४

३.७५

३.९६

२.५

३.१७

५.२

५.५३

५.८६

६.१९

3

४.५६

७.४९

७.९७

८.४४

८.९२

३.५

६.२१

१०.२

१०.८

11.5

१२.१

4

८.११

१३.३

१४.२

15

१५.९

४.५

१०.३

१६.९

१७.९

19

२०.१

5

१२.७

२०.८

२२.१

२३.५

२४.८

५.५

१५.३

२५.२

२६.८

२८.४

30

6

१८.३

30

३१.९

३३.८

35.7

६.५

२१.४

35.2

३७.४

३९.६

४१.९

7

२४.८

४०.८

४३.४

46

४८.६

७.५

२८.५

४६.८

४९.८

५२.८

५५.७

8

३२.४

५६.६

५६.६

60

६३.४

८.५

३६.६

६०.१

६३.९

६७.८

७१.६

9

४१.१

६७.४

७१.७

76

८०.३

10

५०.७

८३.२

८८.६

९३.८

९९.१

11

६१.३

101

107

114

120

12

73

120

127

135

143

13

८५.७

141

150

१५९

१६७

14

९९.४

163

१७३

184

१९४

15

114

१८७

199

211

223

16

130

213

227

240

२५४

1-37

बांधकाम

1 (2)

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१६७०

१७७०

१८७०

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

१.४

०.९८

१.५१

१.६

१.७

१.९

२.१

२.२१

३.३९

३.६१

३.८२

4

२.८

३.९३

६.०३

६.४२

६.८

७.१८

३.५

६.१४

९.४२

10

१०.६

11.2

४.२

८.८४

१३.६

१४.४

१५.३

१६.२

४.९

12

१८.५

१९.६

२०.८

22

५.६

१५.७

२४.१

२५.७

२७.२

२८.७

६.३

19.9

३०.५

३२.५

३४.४

३६.४

7

२४.५

३७.७

४०.१

४२.५

४४.९

७.७

२९.७

४५.६

४८.५

५१.४

५४.३

८.४

35.4

५४.३

५७.७

६१.२

६४.७

९.१

४१.५

६३.७

६७.८

७१.८

७५.९

९.८

४८.१

७३.९

७८.६

८३.३

88

१०.५

५५.२

८४.८

90.2

९५.६

101

11

६०.६

९३.१

99

105

111

12

७२.१

111

118

125

132

१२.५

७८.३

120

128

136

143

14

९८.२

१५१

160

170

180

१५.५

120

१८५

१९७

208

220

17

145

222

236

२५१

२६५

18

162

२४९

२६५

२८१

297

१९.५

१९१

292

311

330

३४८

21

221

३३९

३६१

३८२

404

22.5

२५४

३८९

४१४

४३९

४६४

६-७

बांधकाम

01 

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

च्या रोप ग्रेडशी संबंधित किमान ब्रेकिंग लोड

फायबर कोर

स्टील कोर

१५७०

१७७०

1960

FC

IWRC

FC

IWRC

FC

IWRC

FC

IWRC

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

2

१.४३

१.५७

 

 

२.४

२.५

२.६

२.८

3

३.२२

३.५४

 

 

५.३

५.७

५.९

६.३

4

५.७२

६.२९

 

 

९.४

१०.२

१०.४

11.3

5

८.९४

९.८३

 

 

१४.७

१५.९

१५.३

१७.६

6

१२.९

१४.९

 

 

21

23

23

25

7

१७.५

१९.३

 

 

20

31

32

34

8

२२.९

२५.२

33

36

38

41

42

45

9

२८.९

३१.८

42

45

48

51

53

57

10

35.7

39.3

52

56

59

63

65

70

11

४३.२

४७.६

63

68

71

77

79

85

12

५१.५

५६.६

75

81

85

91

94

101

13

६०.४

६६.४

88

95

99

107

110

119

14

७०.१

77

102

110

115

124

128

138

16

९१.५

101

133

144

१५१

162

१६७

180

18

116

127

169

182

१९०

206

211

228

19

129

142

188

203

212

229

235

२५४

20

143

१५७

209

225

235

२५४

260

२८१

22

१७३

१९०

२५२

२७३

२८५

307

३१५

३४०

24

206

227

300

324

३३९

३६६

३७५

405

26

242

२६६

352

३८१

३९७

४२९

४४०

४७५

28

280

308

409

४४१

४६१

४९८

५१०

५५१

32

३६६

403

५३४

५७७

६०२

६५०

६६७

७२१

36

४६३

५०९

६७६

७३०

७६२

८२३

८४४

911

40

५७२

६२९

८३४

901

९४१

1016

1042

११२५

6-19

बांधकाम

03 

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

च्या रोप ग्रेडशी संबंधित किमान ब्रेकिंग लोड

फायबर कोर

स्टील कोर

१५७०

१६७०

१७७०

१८७०

FC

IWRC

FC

IWRC

FC

IWRC

FC

IWRC

FC

IWRC

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

3

३.११

३.४३

४.३४

४.६९

४.६१

४.९९

४.८९

५.२९

५.१७

५.३९

4

५.५४

६.०९

७.७१

८.३४

८.२

८.८७

८.६९

९.४

९.१९

९.९३

5

८.६५

९.५२

12

13

१२.८

१३.९

१३.६

१४.७

१४.४

१५.५

6

१२.५

१३.७

१७.४

१८.८

१८.५

20

१९.६

२१.२

२०.४

22.4

7

17

१८.८

२३.६

२५.५

२५.१

२७.२

२६.६

२८.८

२८.१

३०.४

8

२२.१

२४.४

३०.८

३३.४

३२.८

35.5

३४.८

३७.६

३६.७

३९.७

9

28

३०.८

39

४२.२

४१.६

४४.९

44

४७.६

४६.५

५०.३

10

३४.६

३८.१

४८.२

५२.१

५१.३

५५.४

५४.४

५८.८

५७.४

६२.१

11

४१.९

४६.१

५८.३

६३.१

62

६७.१

६५.८

७१.१

६९.५

७५.१

12

४९.८

५४.८

६९.४

७५.१

७३.८

७९.८

७८.२

८४.६

८२.७

८९.४

13

५८.५

६५.३

८१.५

८८.१

८६.६

९३.७

९१.८

९९.३

97

105

14

६७.८

७४.६

९४.५

102

100

109

107

115

113

122

16

८८.६

९७.४

123

133

131

142

139

150

147

१५९

18

112

123

१५६

169

166

180

१७६

१९०

१८६

201

20

125

137

१९३

208

205

222

217

235

230

२४८

22

138

१५२

233

२५२

२४८

२६८

२६३

284

२७८

300

24

१६७

184

२७८

300

295

३१९

३१३

३३८

३३१

358

26

199

219

३२६

352

३४६

३७५

३६७

३९७

३८८

४२०

28

234

२५७

३७८

409

402

४३५

४२६

४६१

४५०

४८७

30

२७१

298

४३४

४६९

४६१

499

४८९

५२९

५१७

५५९

32

354

३९०

४९४

५३४

५२५

५६८

५५७

६०२

५८८

६३६

34

४४८

४९३

५५७

६०३

५९३

६४१

६२८

६७९

६६४

७१८

36

५००

५५०

६२५

६७६

६६४

७१९

704

७६२

७४४

805

38

५५४

६०९

६९६

753

७४०

801

७८५

८४९

८२९

८९६

40

६७०

-

७७१

८३४

820

८८७

८६९

९४०

९१९

९९३

42

७९७

-

८५०

९१९

904

९७८

९५९

१०४०

1010

1100

44

९३६

 

९३३

1010

९९३

1070

1050

1140

1110

१२००

46

 

 

1020

1100

1080

1170

1150

१२४०

1210

1310

6-36WS

बांधकाम

1 (5) 

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

च्या रोप ग्रेडशी संबंधित किमान ब्रेकिंग लोड

फायबर कोर

स्टील कोर

IP/1770 ग्रेड

EIP/1960 ग्रेड

EEIP/2160 ग्रेड

FC

IWRC

FC

SC

FC

SC

FC

SC

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

8

२४.३

२६.८

37

40

41

45

46

49

9

३०.८

३३.९

47

51

52

57

58

62

10

38

४१.८

58

63

65

70

71

77

11

46

५०.६

71

76

78

85

86

93

12

५४.७

६०.२

84

91

93

101

103

111

13

६४.३

७०.७

99

107

109

118

120

130

14

७४.५

८२.०

114

124

127

137

140

१५१

16

९७.३

१०७.१

149

161

166

१७९

182

१९७

18

123

135

189

204

209

226

231

२४९

19

137

१५१

211

228

233

२५२

२५७

२७८

20

१५२

१६७

234

२५२

२५९

२७९

२८५

308

22

184

202

283

305

३१३

३३८

३४५

३७२

24

219

२४१

३३६

३६३

३७२

402

410

४४३

26

२५७

283

३९५

४२६

४३७

४७२

४८२

५२०

28

298

328

४५८

४९४

५०७

५४८

५५९

६०३

30

342

३७६

५२५

५६८

५८२

६२९

६४१

६९३

32

३८९

४२८

५९८

६४६

६६२

७१५

७३०

७८८

34

४३९

४८३

६७५

७२९

७४७

807

८२४

८९०

36

४९३

५४२

757

८१७

८३८

905

९२४

९९७

38

५४९

६०४

८४३

911

९३४

1008

1029

1111

40

६०८

६६९

९३४

1009

१०३५

1117

1140

१२३१

44

७३६

810

1130

१२२१

१२५२

1352

1380

1490

46

804

८८५

१२३५

1334

1368

1478

1508

1628

48

८७६

९६४

1345

1453

1490

1609

1642

१७७३

52

1028

1131

१५७९

१७०५

१७४८

1888

1927

2081

56

1192

1311

१८३१

1978

2028

2190

2235

2413

60

1369

1506

2102

2270

2328

२५१४

२५६५

२७७१

64

१५५७

१७१३

२३९२

२५८३

2648

2860

2919

3152

68

१७५८

1934

२७००

2916

2990

३२२९

३२९५

3559

70

1863

2049

2861

3090

3168

३४२२

३४९२

३७७१

72

१९७१

2168

3027

३२६९

३३५२

३६२०

३६९४

3990

76

2196

2416

३३७३

३६४३

३७३५

4034

4116

४४४५

78

2313

२५४४

3553

३८३७

३९३४

४२४९

४३३५

४६८२

80

२४३३

२६७६

३७३७

4036

४१३८

४४६९

४५६१

४९२५

84

२६८३

2951

४१२०

४४५०

४५६२

४९२८

५०२८

५४३०

86

2812

3093

४३१९

४६६४

४७८२

५१६५

५२७०

५६९२

88

2944

३२३९

४५२२

४८८४

५००७

५४०८

५५१८

५९६०

90

3080

३३८७

४७३०

५१०८

५२३७

५६५७

५७७२

६२३४

92

3218

3540

४९४२

५३३८

५४७३

५९११

६०३१

६५१४

टीप:- टेबलमध्ये न दर्शविलेले दोरीचे आकार उपलब्ध असू शकतात आणि विनंती केल्यावर तपशील दिले जाऊ शकतात.

अर्ज

पोर्टसाठी वायर दोरी
पेट्रोलियम साठी वायर दोरी
खाणकामासाठी वायर दोरी
क्रेनसाठी वायर दोरी
एरोनस्युटिकल साठी वायर दोरी

आमच्याबद्दल

यापैकी कोणतीही वस्तू तुम्हाला स्वारस्य असल्यास, कृपया आम्हाला कळवा.एखाद्याचे तपशीलवार तपशील मिळाल्यावर आम्ही तुम्हाला कोटेशन देण्यास समाधानी होऊ.आमच्याकडे आमचे वैयक्तिक अनुभवी R&D अभियंते आहेत जे कोणाच्याही गरजांची पूर्तता करतात, आम्ही लवकरच तुमच्या चौकशीसाठी उत्सुक आहोत' आणि भविष्यात तुमच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळेल अशी आशा आहे.आमची कंपनी तपासण्यासाठी आपले स्वागत आहे.

आम्ही राष्ट्रीय कुशल प्रमाणनातून उत्तीर्ण झालो आहोत आणि आमच्या प्रमुख उद्योगात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.आमची तज्ञ अभियांत्रिकी टीम तुम्हाला सल्ला आणि अभिप्राय देण्यासाठी अनेकदा तयार असेल.तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला कोणतेही शुल्क नमुने प्रदान करण्यास सक्षम आहोत.तुम्हाला सर्वोत्तम सेवा आणि उपाय देण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न केले जातील.जो कोणी आमचा व्यवसाय आणि उपायांचा विचार करत असेल, कृपया आम्हाला ईमेल पाठवून आमच्याशी बोला किंवा लगेच आमच्याशी संपर्क साधा.आमची उत्पादने आणि उपक्रम जाणून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून.बरेच काही, तुम्ही ते शोधण्यासाठी आमच्या कारखान्यात येऊ शकाल.आम्ही आमच्या फर्ममध्ये जगभरातील पाहुण्यांचे सतत स्वागत करू.


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा